Sorumlu Üretim

Google’ın Tedarikçi Davranış Kuralları

Google Inc. ve yan kuruluşları (topluca "Google"), operasyonlarındaki ve tedarik zincirlerindeki çalışma koşullarının güvenli olmasını, tüm işçilere saygılı ve onurlu bir şekilde davranılmasını ve iş operasyonlarının çevreye karşı sorumlu ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı taahhüt eder. Bu amaçla Google, Elektronik Sektörü Vatandaşlık Koalisyonu ("EICC") Davranış Kuralları ve Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi gibi uluslararası standartların yanı sıra Google'ın değerlerine dayanarak tedarikçileri (her biri bir "Tedarikçi") için aşağıdaki gereklilikleri geliştirmiştir.

Kaynak sağlama ve satın alma kararlarını alırken bir Tedarikçi'nin bu gerekliliklere ne kadar uygun hareket ettiğini değerlendireceğiz. Amacımız, iletişim, eğitim, izleme ve takip değerlendirmeleri yoluyla koşulların iyileştirilmesi için Tedarikçi ile çalışmaktır. Bununla birlikte, bu gerekliliklere uyulmaması, ilişkinin feshedilmesiyle sonuçlanabilir.

Tedarikçi tüm aktivitelerinde, faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına, kurallarına ve düzenlemelerine uymalıdır. Buna ek olarak, Tedarikçi bu Tedarikçi Davranış Kuralları'na ("Tedarikçi Kuralları") uyacak ve tedarikçileri, servis sağlayıcıları, yüklenicileri ve alt yüklenicileriyle (topluca "Tedarik Zinciri") yaptığı sözleşmelerde bu gerekliliklere uyulmasını zorunlu tutacaktır. Google ile bir Tedarikçi arasındaki sözleşme, bu Tedarikçi Kuralları'ndan daha sıkı veya daha ayrıntılı gereklilikler içerirse Tedarikçi'nin daha sıkı veya daha ayrıntılı olan bu sözleşme gerekliliklerini karşılamasını bekleriz.

Tedarikçi Davranış Kuralları:

 • ÇALIŞMA
  Google, işçilerin insan haklarının korunmasını ve işçilere, uluslararası toplum tarafından anlaşıldığı şekilde onurlu ve saygılı bir şekilde davranılmasını taahhüt eder. Bu taahhüt, geçici, göçmen, öğrenci, sözleşmeli, doğrudan işçiler ve diğer işçi türleri dahil olmak üzere tüm işçiler için geçerlidir.
  Çalışma standartları aşağıdaki gibidir:

  • Özgürce Seçilmiş İstihdam; İnsan Ticaretiyle Mücadele
   Tedarikçi, üretiminin hiçbir aşamasında zorla, kefaletli (borç esareti dahil) veya ödünç işçiliğe, zorunlu mahkum çalışmasına, seks ticaretine, köleliğe veya insan kaçakçılığına izin vermeyecek veya bu yöntemleri kullanmayacaktır. Bu, bir kişinin çalıştırma amacıyla tehdit edilerek, güç kullanılarak, baskı yapılarak, kaçırılarak veya aldatılarak nakledilmesini, barındırılmasını, işe alınmasını, transfer edilmesini veya alınmasını içerir. Tüm çalışma gönüllü olarak yapılmalı ve öğrenci stajyerler de dahil olmak üzere, tüm işçiler istedikleri zaman işten ayrılmakta veya karşılık verilmeden istihdamlarını feshetmekte özgür olmalıdır. İşçilerin, istihdam koşulu olarak resmi kimliklerini, pasaportlarını veya çalışma izni dokümanlarını teslim etmeleri zorunlu tutulmayacaktır. Aşırı ücretler kabul edilemez ve Tedarikçi, işçilere verilen tüm ücretleri beyan edecektir.

  • Çocuk İşçilerin Kullanılmaması; Öğrenci Stajyerler
   Tedarikçi, üretiminin hiçbir aşamasında çocuk işçi kullanmayacaktır. "Çocuk" terimi, 15 (veya ilgili ülkenin yasaları izin verdiğinde 14) yaşından küçük, zorunlu eğitimi tamamlama yaşını geçmemiş veya ilgili ülkedeki istihdam için minimum yaşın altındaki (hangisi en büyükse) tüm kişileri kapsamaktadır. Tedarikçi, tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu sürece öğrenci stajları gibi resmi, gönüllü iş yeri çıraklık programlarını kullanabilir. 18 yaşından küçük işçiler sağlıklarını, güvenliklerini veya yaşam kalitelerini tehlikeye atabilecek işler gerçekleştirmeyecektir.

  • Çalışma Saatleri
   Tedarikçi'nin çalışma haftaları, yerel yasayla belirlenen maksimum süreyi aşmayacaktır. Bununla birlikte, Tedarikçi'nin çalışma haftası, acil durum veya olağan dışı durumlar haricinde, fazla mesai dahil haftada 60 saatten fazla olmamalıdır. İşçilerin yedi günden oluşan bir haftalık sürede en az bir gün izni olmalıdır.

  • Ücretler ve Ücret Harici Sağlanan İmkanlar
   İşçilere ödenen maaş; asgari ücretler, fazla mesai saatleri ve yasal olarak zorunlu kılınan avantajlarla ilgili yasalar da dahil olmak üzere, geçerli tüm ücret yasalarıyla uyumlu olmalıdır. Tedarikçi, geçerli yerel yasayla tutarlı bir şekilde işçilere fazla mesai ücreti ödeyecektir. Tedarikçi, disiplin önlemi olarak ücretlerde indirim yapılmasına izin vermeyecektir. Tedarikçi, işçilere maaş makbuzu veya benzer dokümanlarla ödeme yapılmasını sağlayacaktır.

  • İnsani Muamele
   Tedarikçi; işçilerin cinsel taciz, cinsel istismar, dayak, mental veya fiziksel zorlama ya da sözlü taciz de dahil olmak üzere sert ve insani olmayan davranışlara maruz kalmalarına ve bu tür davranışlarla tehdit edilmelerine rıza göstermeyecektir. Tedarikçi, bu gereklilikleri destekleyen disiplin politikalarını ve prosedürlerini açık bir şekilde tanımlayacak ve işçilere iletecektir.

  • Ayrımcılık Yapmama
   Tedarikçi, iş gücüne taciz ve yasa dışı ayrımcılığın yapılmamasını taahhüt edecektir. Tedarikçi, işe alımlar sırasında ve promosyonlar, ödüller ve eğitime erişim gibi istihdam uygulamalarında ırk, renk, yaş, cinsiyet, cinsel tercih, etnik köken, sosyal sınıf, engellilik durumu, hamilelik, din, siyasi görüş, sendika üyeliği veya medeni duruma göre ayrımcılık yapmayacaktır. Buna ek olarak Tedarikçi, işçileri veya potansiyel işçileri, ayrımcılık yapmak için kullanılabilecek tıbbi testler yaptırmaya zorlamayacaktır.

  • Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü
   İşçiler ve yönetim arasında açık iletişim ve doğrudan etkileşim, iş yeri ve maaşla ilgili sorunların çözümü için en etkili yöntemlerdir. Tedarikçiler, yerel yasalara uygun şekilde işçilerin özgür bir şekilde örgütlenme, toplu olarak pazarlık yapma, işçi sendikalarına katılma veya katılmama, temsil edilme ve işçi konseylerine katılma haklarına saygı gösterecektir. Tedarikçi, işçilerin misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmadan çalışma koşulları ve yönetim uygulamalarını yönetimle açık bir şekilde görüşmesine ve sorunlarını paylaşmalarına izin verecektir.

  • Göçmenlik Yasası ve Uygunluk
   Göçmen ve yabancı işçiler dahil olmak üzere, Tedarikçi'nin tüm çalışanları geçerli göçmen ve işçi yasalarına tam olarak uygun şekilde işe alınmalıdır.

 • SAĞLIK VE GÜVENLİK
  Tedarikçi, işle ilgili yaralanma ve hastalık olaylarını en aza indirmeye ek olarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini, üretim tutarlılığını ve işçilerin muhafaza edilmesini ve moralini iyileştireceğini kabul eder. Tedarikçi, iş yerindeki sağlık ve güvenlik sorunlarının tanımlanması ve çözümünde sürekli olarak işçilerin görüşlerinin alınmasının ve eğitimin önemli olduğunu da kabul etmektedir.
  Sağlık ve güvenlik standartları aşağıdaki gibidir:

  • Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi
   Tedarikçi'nin OHSAS 18001 veya eşdeğeri bir standarda uygun Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi olacaktır. Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi uygulanacak ve işler durumda olacaktır. Üçüncü taraf tescili önemle tavsiye edilir, ancak Google tarafından talep edilmedikçe zorunlu değildir.

  • İş Güvenliği
   Tedarikçi, uygun tasarım, mühendislik ve yönetim kontrolleri, önleyici bakım ve güvenli çalışma prosedürleri ve sürekli devam eden güvenlik eğitimleri yoluyla işçilerin maruz kalabileceği olası güvenlik tehlikelerini (ör. elektrik ve diğer enerji kaynakları, yangın, araçlar, uç sıcaklık değerlerine ve sese maruz kalma ve düşme tehlikeleri) kontrol edecektir. Tehlikelerin bu araçlarla yeterince kontrol edilemediği yerlerde Tedarikçi, işçilere uygun, iyi korunmuş, kişisel koruyucu ekipman sağlayacaktır. İşçiler, güvenlikle ilgili endişelerini dile getirdikleri için cezalandırılmayacaktır.

  • Acil Durumlara Hazır Olma
   Tedarikçi, olası acil durumları ve olayları tanımlayıp ele alacak ve acil durum raporlaması, çalışanların bilgilendirilmesi ve tahliye prosedürleri, işçilerin eğitimi ve tatbikatlar, uygun yangın önleme ve söndürme ekipmanları, yeterli çıkış olanakları ve kurtarma planları da dahil olmak üzere, acil durum planları ve müdahale prosedürleri uygulayarak etkiyi en aza indirecektir.

  • Mesleki Yaralanma ve Hastalıklar
   Tedarikçi, işçi raporlamasını teşvik etme önlemleri, yaralanma ve hastalık vakalarını sınıflandırma ve kaydetme, gerekli tıbbi tedaviyi sağlama, vakaları araştırma ve nedenlerini ortadan kaldırıp işçilerin işe geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla düzeltme eylemleri uygulama da dahil olmak üzere, mesleki yaralanma ve hastalıkların önlenmesi, yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması için prosedürler ve sistemler uygulayacaktır.

  • Endüstriyel Hijyen
   Tedarikçi, işçilerin kimyasal, biyolojik ve fiziksel maddelere maruz kalmasını tanımlayacak, değerlendirecek, izleyecek ve kontrol edecektir. Tedarikçi, aşırı maruz kalmaları kontrol etmek için mühendislik veya yönetim kontrolleri kullanacaktır. Tedarikçi, bu tür araçlarla bu tehlikeleri yeterince kontrol edemediğinde, işçi sağlığını uygun kişisel koruyucu ekipman programlarıyla koruyacaktır.

  • Fiziksel Olarak Zorlayıcı Çalışma
   Tedarikçi, el ile malzeme işleme ve ağır veya tekrar eden yük kaldırma, uzun süre ayakta durma ve çok sık tekrar eden veya güç gerektiren montaj görevleri dahil olmak üzere, işçilerin maruz kaldığı ergonomik ve fiziksel stres etkenlerini tanımlayacak, değerlendirecek, izleyecek ve kontrol edecektir.

  • Makine Güvenliği
   Tedarikçi, üretim makinelerinin ve diğer makinelerin güvenlik risklerini değerlendirecektir. Tedarikçi, makinelerin işçiler için bir yaralanma riski teşkil ettiği yerlerde fiziksel korumalar, kilitler ve bariyerler sağlamalı ve bunları uygun şekilde korumalıdır.

  • Sağlık Önlemleri, Yiyecek ve Barınma
   Tedarikçi, işçilerin temiz tuvalet olanaklarına, içilebilir suya ve hijyenik yiyecek hazırlama, depolama ve yeme olanaklarına kolayca erişebilmelerini sağlayacaktır. Tedarikçi, işçi yatakhanelerinin temiz ve güvenli olduğundan ve uygun acil durum çıkışlarının, banyo ve duş için sıcak suyun, yeterli ısı ve havalandırmanın, makul giriş ve çıkış ayrıcalıklarıyla makul kişisel alanın sağlandığından emin olacaktır.

 • ÇEVRESEL
  Google, çevresel sorumluluğu, birinci sınıf ürünlerin üretiminin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Üretim operasyonlarında Tedarikçi, toplum, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirirken kamu sağlığını ve güvenliğini koruyacaktır.
  Çevre standartları aşağıdaki gibidir:

  • Çevre Yönetimi Sistemi
   Tedarikçi'nin ISO 14001 veya eşdeğeri bir standarda uygun Çevre Yönetimi Sistemi ("ÇYS") olacaktır. ÇYS uygulanacak ve işler durumda olacaktır. Üçüncü taraf tescili önemle tavsiye edilir, ancak Google tarafından talep edilmedikçe zorunlu değildir.

  • Çevreyle İlgili İzinler ve Raporlama
   Tedarikçi, çevreyle ilgili tüm gerekli izinleri (ör. tahliye izleme), onayları ve ruhsatları sağlayıp bunların güncelliğini takip edecek, operasyonel ve raporlama gerekliliklerini uygulayacaktır.

  • Tehlikeli Maddeler
   Tedarikçi, insan sağlığı, insan güvenliği veya çevre için tehlike oluşturan kimyasalları ve diğer malzemeleri tanımlayıp yöneterek bunların güvenli bir şekilde işlenmesini, taşınmasını, depolanmasını, kullanılmasını, geri dönüştürülmesini veya yeniden kullanılmasını ve atılmasını sağlayacaktır.

  • Atık Su ve Katı Atık
   Tedarikçi, operasyonların, endüstriyel süreçlerin ve temizlik tesislerinin oluşturduğu tüm atık su ve katı atığın tahliye edilmesi veya atılmasından önce gereken şekilde özelliklerini saptayacak, izleyecek, kontrol edecek ve işleyecektir.

  • Hava Emisyonları
   Tedarikçi, tahliye işleminden önce operasyonların oluşturduğu uçucu organik kimyasallar, aerosoller, aşındırıcılar, partiküller, ozon tüketen kimyasallar ve yanıcı yan ürünlerin tüm hava emisyonlarının özelliklerini saptayacak, izleyecek, kontrol edecek ve işleyecektir.

  • Ürün İçeriği Kısıtlamaları
   Tedarikçi, geri dönüşüm ve atık etiketlemesi de dahil olmak üzere, belirli maddelerin yasaklanması veya kısıtlanmasıyla ilgili geçerli tüm yasalara, düzenlemelere ve müşteri gerekliliklerine uyacaktır.

  • Kaynak Verimliliği
   Google, kaynakların verimli kullanılmasını, yenilenebilir gücün desteklenmesini ve yüksek kaliteli karbon ofsetlerinin satın alınmasını taahhüt eder. Google, çevreye olan bağlılığımızı paylaşan ve işlerini benzer bir şekilde yürüten Tedarikçiler ister. Tedarikçi, hammaddeler, enerji ve su dahil olmak üzere, ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında (ör. ürün tasarımı, üretim süreci, ambalaj tasarımı, nakliye, ürün kullanımı ve ürün kullanım ömrü sonu yönetimi) kaynakların tüketimini azaltmaya çalışmalıdır.

  • Malzemelerin Atılması
   Tedarikçi, tüm malzemeleri geçerli yasalara, kurallara, düzenlemelere ve direktiflere uygun şekilde ve çevreyi koruyan, çevre açısından sorumlu ve güvenli bir şekilde yönetecek ve atacaktır. Google'ın talebi üzerine Tedarikçi, Google'a Tedarikçi'nin malzemeleri bu Tedarikçi Kuralı'na uygun şekilde yönetip attığına dair kabul edilebilir doküman kanıtı sağlayacaktır.

 • ETİK
  Sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi ve pazarda başarının elde edilmesi için Tedarikçi, aşağıdakileri de içeren en yüksek etik standartlarını sürdürecektir:

  • İşte Dürüstlük; Uygunsuz Avantaj Sağlamama
   Tedarikçi, işle ilgili tüm etkileşimlerinde en yüksek dürüstlük standartlarını sürdürecektir. Tedarikçi, her türlü rüşvet, yolsuzluk, haraç ve suistimal (rüşvet sözü verme, teklif etme, verme veya kabul etme dahil) teklifi ve kabulü konusunda sıfır tolerans politikası uygulayacaktır. Tedarikçi, tüm iş anlaşmalarını şeffaf bir şekilde gerçekleştirecek ve bu anlaşmalar, Tedarikçi'nin iş defterleri ve kayıtlarına doğru bir şekilde yansıtılacaktır. Tedarikçi, kendisi veya bir üçüncü taraf (veya aracı) aracılığıyla yasa dışı ödemeler yapmayacaktır. Tedarikçi, yolsuzlukla mücadele yasalarına uyulduğundan emin olmak için izleme ve yaptırım prosedürleri uygulayacaktır.

  • Bilgilerin İfşası
   Tedarikçi, iş faaliyetleri, yapısı, finansal durumu ve performansı ile ilgili bilgileri, geçerli düzenlemeler ve genel sektör uygulamalarına uygun şekilde açıklayacaktır. Kayıtların tahrifi veya Tedarik Zinciri'ndeki koşulların ya da uygulamaların yanlış beyan edilmesi kabul edilemez ve buna izin verilmez.

  • Fikri Mülkiyet
   Tedarikçi, fikri mülkiyet haklarına saygı gösterecek ve teknoloji ve teknik bilgi transferini, fikri mülkiyet haklarını koruyan bir şekilde yürütecektir.

  • Adil İş Yapma, Reklamcılık ve Rekabet
   Tedarikçi, adil ticaret ve antitröst yasaları da dahil olmak üzere, geçerli tüm adil iş yapma, reklamcılık ve rekabet yasalarına uyacaktır.

  • Mineralleri Sorumlu Bir Şekilde Tedarik Etme
   Google, Sermaye Piyasası Kurumu ve diğer geçerli yasalar ("Yasa") tarafından geçirilen düzenlemeler de dahil olmak üzere, çatışmaya hizmet eden minerallerle ilgili düzenlemeler sağlayan Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketici Koruma Yasası'nın hükümlerine ve benzer hükümlere tam olarak uyulmasını beklemektedir. Tedarikçi, bu malzemelerin kaynağı ve gözetim zinciri konusunda Yasa'ya uymak ve uyduğunu göstermek için gerekli özeni gösterecektir. Tedarikçi, Google'ın talebi üzerine bu konuda gerekli özenin gösterildiğine dair önlemleri Google'a sağlayacak ve Google'ın uyumluluk bilgilerine yönelik talebine zamanında yanıt verecektir. Tedarikçi'nin, bu bölüme uyulduğundan emin olmak için bir politikası olacaktır.

  • Uluslararası Ticaret
   Tedarikçi, ürünlerin ve hizmetlerin ithalatı ve ihracatıyla ilgili geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere uyacaktır. Bu koşul, ABD şirketlerinin başka bir ülkeye uygulanan onaylanmamış bir boykotu desteklemesini veya bu konuda işbirliği yapmasını ya da belirli kişiler veya tüzel kişilerle iş yapmasını engelleyen düzenlemelere uymayı içerir.

  • Gizlilik
   Tedarikçi, aralarında tedarikçiler, müşteriler, tüketiciler ve çalışanların da bulunduğu, iş yaptıkları herkesin kişisel bilgileriyle ilgili makul gizlilik beklentilerini korumayı taahhüt edecektir. Tedarikçi, kişisel bilgilerin toplandığı, depolandığı, işlendiği, iletildiği ve paylaşıldığı durumlarda, gizlilik ve bilgi güvenliği yasalarına ve mevzuat gerekliliklerine uyacaktır.

  • Misilleme Yapmama
   Tedarikçi, personelinin misilleme korkusu olmadan endişelerini iletebilmeleri için bir iletişim süreci kullanacaktır. Tedarikçi, tedarikçi ve çalışan muhbirlerinin gizliliğini ve korumasını sağlayan programlar da sağlayacaktır. Muhbir, şirketin bir çalışanın veya memurunun ya da bir kamu görevlisinin veya resmi kuruluşun uygunsuz davranışıyla ilgili açıklama yapan herhangi bir kişidir.

 • YÖNETİM SİSTEMİ
  Tedarikçi, bu Tedarikçi Kuralı'nın içeriğini kapsayan bir yönetim sistemi benimseyecek veya oluşturacaktır.. Yönetim sistemi şunları sağlayacak şekilde tasarlanacaktır: (a) Tedarikçi'nin operasyonları ve ürünleriyle ilgili geçerli yasalar, düzenlemeler ve müşteri gereklilikleri; (b) bu Tedarikçi Kuralı'na uygunluk ve (c) bu Tedarikçi Kuralı ile ilgili operasyonel risklerin tanımlanması ve azaltılması. Yönetim sistemi, aynı zamanda, sürekli iyileştirmeyi de kolaylaştırmalıdır.
  Yönetim sistemi aşağıdaki öğeleri içermelidir:

  • Şirket Taahhüdü
   Yönetici yönetiminin onayıyla Tedarikçi'nin uygunluk ve sürekli iyileştirmeye yönelik taahhüdünü gösteren bir şirket sosyal ve çevresel sorumluluk politikası.

  • Yönetim Yükümlülüğü ve Sorumluluğu
   Yönetim sistemlerinin ve ilişkili programların uygulanmasını sağlamaktan sorumlu şirket temsilcilerinin Tedarikçi tarafından açık bir şekilde belirtilmesi. Üst düzey yönetim, düzenli olarak yönetim sisteminin durumunu inceleyecektir.

  • Hukuki Gereklilikler ve Müşteri Gereklilikleri
   Bu Tedarikçi Kuralı'nın gereklilikleri de dahil olmak üzere, geçerli yasaları, düzenlemeleri ve müşteri gerekliliklerini tanımlamaya, izlemeye ve anlamaya ilişkin süreç.

  • Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi
   Tedarikçi'nin operasyonlarıyla ilişkili çevre, sağlık ve güvenlik, çalışma uygulaması ve etik riskleri tanımlama süreci. Her bir riskin göreli önem düzeyini belirleme ve tanımlanan riskleri kontrol etmek ve mevzuata uygunluğu sağlamak için uygun prosedür kontrollerini ve fiziksel denetimleri uygulama.

  • İyileştirme Hedefleri
   Tedarikçi'nin sosyal ve çevresel performansını iyileştirmek için hazırlanan yazılı performans amaçları, hedefleri ve uygulama planları ile bu amaçların gerçekleştirilmesinde Tedarikçi'nin performansının periyodik olarak değerlendirilmesi.

  • Eğitim
   Tedarikçi politikalarını, prosedürleri ve iyileştirme hedeflerini uygulamak, geçerli hukuk ve mevzuat gerekliliklerini karşılamak için yöneticileri ve işçileri eğitme programları.

  • İletişim
   Tedarikçi'nin politikaları, uygulamaları, beklentileri ve performansıyla ilgili anlaşılır ve doğru bilgileri işçilere, tedarikçilere ve müşterilere iletme süreci.

  • İşçi Geri Bildirimi ve Katılım
   Bu Tedarikçi Kuralı kapsamındaki uygulamalar ve koşullarla ilgili çalışanların anlayışını değerlendirip geri bildirimlerini almak ve sürekli iyileştirmeyi desteklemek için devam eden süreçler.

  • Denetlemeler ve Değerlendirmeler Hukuk ve mevzuat gerekliliklerine, Tedarikçi Kuralı'nın içeriğine ve de sosyal ve çevresel sorumlulukla ilgili müşteri sözleşme gerekliliklerine uyum sağlamak için periyodik olarak gerçekleştirilen öz değerlendirmeler.

  • Düzeltme Eylemi Süreci
   Dahili veya harici değerlendirmeler, incelemeler, araştırmalar ve gözden geçirmelerle tanımlanan kusurların zamanında düzeltilmesine yönelik bir süreç.

  • Dokümantasyon ve Kayıtlar
   Gizliliği korumak için uygun mahremiyetle birlikte mevzuata ve şirket gerekliliklerine uyum sağlamak için dokümanlar ve kayıtlar oluşturma ve bunları koruma.

  • Tedarikçi Sorumluluğu
   Tedarikçi Kuralı gerekliliklerini Tedarik Zinciri'ne iletmek ve Tedarik Zinciri'nin Tedarikçi Kuralı'na uygunluğunu izlemek için bir süreç.

 • DEVAM EDEN DEĞERLENDİRMELER, İZLEME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
  Google tarafından talep edilirse Tedarikçi, bu Tedarikçi Kuralı'na uyulduğundan emin olunması için ek bilgiler sağlayacaktır. Talepler, diğer şeylerin yanı sıra, sosyal ve çevresel uygulamalar, sosyal ve çevresel öz değerlendirmeler, ürün içeriği ayrıntıları, çevresel metrikler (ör. sera gazı emisyonları, su kullanımı, su kalitesi verileri), sosyal metrikler (ör. çalışma saati verileri, ücret bilgileri, yaralanma oranları), yönetim sistemi sertifikaları gibi konulara ilişkin bilgileri içerebilir. Bulguların izlenmesi ve sürekli bir şekilde çözülmesi, sosyal ve çevresel sorumluluğun ilerletilmesi açısından çok önemlidir. Bu yüzden, Tedarikçi, Google ve (Tedarikçi ve Google arasında anlaşmaya varılanlara benzer gizlilik yükümlülüklerini kabul eden) aracıları tarafından ilan edilen veya edilmeyen resmi değerlendirmelerde ve denetlemelerde işbirliği yapacaktır.

Teşekkürler

Sürekli desteğiniz ve işinizi sorumlu bir şekilde yürütme konusunda gösterdiğiniz istikrar için teşekkür ederiz. Bu Tedarikçi Kuralı'nın değerlerimizi tüm operasyonlarımıza genişletme taahhüdümüzü ve çalışmalarımızı somutlaştırmasını amaçlıyoruz. Bu Tedarikçi Kuralı, Tedarikçilerimizle olan sözleşmelerdeki hakları veya yükümlülükleri tamamla niteliktedir, ancak hükümsüz kılmaz.

Sorumlu Tedarik Zinciri Raporu

2016 Raporu


Çatışmaya hizmet eden mineraller

Çatışmaya hizmet eden mineraller politikamızı okuyun

Daha fazla bilgi.


2016 Modern kölelik beyanı

PDF'yi indir